Home > Засідання колегії офісу > Положення про колегію Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ

Положення про колегію Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МОЗМ дніпровських водосховищ
13.12.2018 № 209

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міжрегіонального офісу захисних масивів

дніпровських водосховищ

 1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (далі – МОЗМ дніпровських водосховищ, Офіс).
 2. Колегія МОЗМ дніпровських водосховищ є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Офісом своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності на території басейну р. Дніпро.
 3. У своїй роботі колегія МОЗМ дніпровських водосховищ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами, актами Держводагентства та цим Положенням.
 4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії МОЗМ дніпровських водосховищ приймається начальником офісу.

 

Функції колегії

 1. Колегія МОЗМ дніпровських водосховищ:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності МОЗМ дніпровських водосховищ;

2) розглядає пропозиції щодо:

— формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території діяльності МОЗМ дніпровських водосховищ;

— забезпечення співпраці з місцевими органами виконавчої влади під час виконання покладених на Офіс завдань.

3) обговорює програми розвитку водогосподарської галузі басейну Дніпра, інші державні та регіональні програми і визначає пропозиції щодо шляхів їх реалізації;

4) розглядає питання про збереження та використання державного майна, стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі Офісу;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності МОЗМ дніпровських водосховищ;

6) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Офісі та підпорядкованих йому регіональних управлінь водних ресурсів;

7) розглядає результати роботи МОЗМ дніпровських водосховищ та регіональних управлінь водних ресурсів;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на МОЗМ дніпровських водосховищ.

 

Склад колегії

 1. До складу колегії МОЗМ дніпровських водосховищ входять начальник офісу (голова колегії), заступник та головний інженер (за посадою), начальники регіональних управлінь водних ресурсів, начальники структурних підрозділів, представники місцевих органів влади, народні депутати, депутати місцевих рад, представники інших органів державної влади (за згодою).

 

Організація роботи колегії

 1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
 2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
 3. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, начальникам структурних підрозділів Офісу, регіональним управлінням водних ресурсів.
 4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
 5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
 6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 7. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

 1. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
 2. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії МОЗМ дніпровських водосховищ контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 3. Начальники структурних підрозділів апарату Офісу, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та регіональних управлінь водних ресурсів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

 1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника офісу.
 2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
 4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

 

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

 1. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 2. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.
 3. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
 1. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
 2. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 3. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з начальниками заінтересованих структурних підрозділів апарату Офісу та подає на розгляд голови колегії.
 4. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МОЗМ дніпровських водосховищ. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 5. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії (працівником), який веде протокол. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії (працівником), який веде протокол.
 6. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, начальників структурних підрозділів Офісу, начальників регіональних управлінь водних ресурсів, які підпорядковані Офісу, в частині, що їх стосується.
 7. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Офісу забезпечує секретар колегії.
 8. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.
 9. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється МОЗМ дніпровських водосховищ.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють начальники структурних підрозділів апарату Офісу відповідно до їх компетенції та секретар колегії.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.