Home > Букрєєв Юрій Васильович

Букрєєв Юрій Васильович

Начальник офісу

Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 15 грудня 2017 року № 282-ос призначений на посаду начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 17 серпня 2018 року № 593 Дніпровське басейнове управління водних ресурсів перейменовано у Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ.

Начальник Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських
водосховищ:

  • очолює Офіс та здійснює керівництво його діяльністю, спрямовує діяльність на реалізацію державних програм у сфері управління водними ресурсами, довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури.
  • представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.
  • забезпечує виконання Офісом актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.
  • розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

вносить на розгляд Голові Держводагентства пропозиції щодо приоритетів роботи Офісу і шляхів покладених на нього завдань.

 • звітує перед Головою Держводагентства про виконання покладених на Офіс завдань.
 • за погодженням Держводагентством призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.
 • розподіляє функціональні обов’язки між заступниками начальника.
 • вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій, їх заступників.
 • координує діяльність та забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих організацій.
 • координує та контролює діяльність заступників начальника, начальників структурних підрозділів, керівників підпорядкованих йому організацій.
 • призначає на посади та звільняє з посад працівників Офісу.
 • затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.
 • приймає рішення про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників Офісу, подає пропозиції до Держводагентства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих йому організацій.
 • дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання працівниками Офісу та його підпорядкованих організацій доручення, видає накази організаційно- розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 • організовує планово-фінансову роботу, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
 • забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.
 • здійснює в установленому порядку добір кадрів, організовує та координує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Офісу та підпорядкованих йому організацій у сфері.
 • забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері управління використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
 • забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в Офісі та підпорядкованих йому організаціях.
 • скликає наради, утворює комісії та робочі групи, проводить наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

Начальник Офісу несе відповідальність за виконання покладених на Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна, надходжень від платних послуг, організацію діловодства та архівного зберігання документів, організацію дотримання вимог ЗУ «Про охорону праці», забезпечення у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

Начальник Офісу безпосередньо координує та контролює діяльність:

 • заступників начальника;
 • відділу контролю та взаємодії із засобами масової інформації;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділу економіки;
 • відділу управління персоналом;
 • служби правового забезпечення;
 • служби охорони праці;
 • служби господарського забезпечення;
 • провідного аудитора;
 • провідного фахівця з публічних закупівель;
 • уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Начальник офісу в межах компетенції координує діяльність підпорядкованих йому організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, а саме:

 • Кам’янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ.